Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens

Versie 0.1. Dit priva­cy­be­leid is voor het laatst bijge­werkt op 9 mei 2018.

Wij zien het als een verant­woor­de­lijk­heid om uw online privacy te beschermen als u onze website bezoekt, een bestel­ling plaatst in onze webwinkel of een e-mail naar ons stuurt.

Op deze pagina infor­meren wij u over welke gege­vens wij verza­melen en waarom wij deze gege­vens verza­melen. Dit priva­cy­be­leid is van toepas­sing op de dien­sten en de website van Ambach­te­lijke Bakkerij Peters. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verant­woor­de­lijk zijn voor het priva­cy­be­leid van andere websites en/of bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit priva­cy­be­leid te accep­teren.

Uw gege­vens

Wanneer u uw persoon­lijke gege­vens in de webwinkel op onze website invult, dan worden deze opge­slagen in een bestand. Zodra u een bestel­ling hebt geplaatst, worden uw persoons­ge­ge­vens samen met uw bestel­ling per e-mail aan ons verzonden zodat wij uw bestel­ling kunnen verwerken. Deze persoon­lijke gege­vens worden bevei­ligd opge­slagen, nooit aan derden verkocht of vrij­ge­geven en worden uitslui­tend gebruikt voor het bestel­proces.

Cookies

Onze website maakt uitslui­tend gebruik van cookies die nood­za­ke­lijk zijn voor het bestel­proces en func­ti­o­na­li­teit in de webwinkel. Indien u niet wilt dat onze website deze cookies in uw browser plaatst, dan kunt u deze in uw browser uitscha­kelen.

Google Analy­tics

Wij maken geen gebruik van de dien­sten van Google Analy­tics.

E-mail

Wanneer u een e-mail naar ons stuurt, dan is het moge­lijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoon­lijke gege­vens die voor de desbe­tref­fende situ­atie rele­vant zijn. Dit maakt het moge­lijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken in behan­de­ling te nemen.

Veran­de­ringen

Deze priva­cy­ver­kla­ring is afge­stemd op het gebruik van en de moge­lijk­heden op deze website. Even­tuele aanpas­singen en/of veran­de­ringen van deze website kunnen leiden tot wijzi­gingen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het is daarom raad­zaam om regel­matig deze priva­cy­ver­kla­ring te raad­plegen.

Vragen en feed­back

Als u vragen hebt over dit priva­cy­be­leid, dan kunt u contact opnemen met:

Ambach­te­lijke Bakkerij Peters
Valge 18
9965 PG Leens
tele­foon: 0595 - 571 460
e-mail: info@bakkerijpeters.nl